AV

Algemene voorwaarden PC Repair Hoofdkantoor
© 2014

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en transacties met betrekking tot reparatie, installatie, levering, uitbreiding en upgrading van computer(rand)apparatuur tussen enerzijds PC Repair Hoofdkantoor en anderzijds haar opdrachtgevers, hierna te noemen de klant.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door PC Repair Hoofdkantoor uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van de klant blijven buiten beschouwing.
 3. Alle van PC Repair Hoofdkantoor uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. Door enkele acceptatie door de klant komt derhalve geen overeenkomst tot stand.
 4. PC Repair Hoofdkantoor is eerst gebonden nadat zij de opdracht nadrukkelijk schriftelijk per e-mail of telefonisch heeft bevestigd, dan wel reeds feitelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
 5. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 6. De aansprakelijkheid van PC Repair Hoofdkantoor beperkt zich uitsluitend tot de gevallen waarin geen sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake ingeval van een omstandigheid, waarvan PC Repair Hoofdkantoor bij het aangaan van de werkzaamheden geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs niet van PC Repair Hoofdkantoor kan worden verlangd, in gebreke blijven van toeleveranciers daaronder inbegrepen.
 7. Ingeval van overmacht is PC Repair Hoofdkantoor gerechtigd de werkzaamheden op te schorten dan wel ontbinding van de werkzaamheden te verlangen.
 8. PC Repair Hoofdkantoor is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies van enigerlei data welke is vastgelegd op magnetische en/of andere informatiedragers. Evenmin is PC Repair Hoofdkantoor aansprakelijk voor enigerlei bedrijfsschade, immateriële schade of gevolgschade hoe dan ook ontstaan, direct of indirect, noch voor schade ontstaan aan derden, zulks ongeacht de oorzaak. De klant vrijwaart PC Repair Hoofdkantoor tegen alle aanspraken ter zake welke derden geldend zouden kunnen maken. Voor enige andere schade dan bedoeld in bovenstaande alsmede ingeval rechtens zou worden vastgesteld dat PC Repair Hoofdkantoor ondanks het bepaalde in bovenstaande voor enig aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat de aansprakelijkheid van PC Repair Hoofdkantoor beperkt is tot het bedrag dat zij aan haar verzekering voor de betreffende schade in het geheel geen dekking verleent, tot de waarde van de door PC Repair Hoofdkantoor aan klant geleverde onderdelen en werkzaamheden.
  Reparatie, wijziging, upgrading.
 9. Bij een reparatie, wijziging en/of upgrading wordt uitgegaan van de werkzaamheden die zijn omschreven. De prijs wordt vastgesteld op basis van de kosten van arbeid, voorrijkosten, reiskosten of eventuele kosten van transport, de kosten van de eventuele gebruikte materialen en behandelingskosten. Onder behandelingskosten wordt mede verstaan de eventuele verpakking- en verzendkosten alsmede eventuele administratiekosten en kosten verband houdende met milieurichtlijnen, alles exclusief BTW. Geen andere kosten kunnen in rekening worden gebracht.
 10. De klant kan na een gedane prijsopgave evenwel afzien van verdere dienstverlening en betaalt dan het basistarief en indien van toepassing de gemaakte transport- en/of voorrijkosten.
 11. Indien PC Repair Hoofdkantoor niet in staat is de computer binnen de opgegeven tijd te repareren kan de klant alsdan PC Repair Hoofdkantoor verzoeken tegen betaling van de tot dan gemaakte kosten de computer per omgaande aan hem te retourneren.
 12. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie en/of wijziging gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen.
 13. PC Repair Hoofdkantoor is aansprakelijk voor schade aan computer ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte door de klant aan PC Repair Hoofdkantoor tot aan de terbeschikkingstelling door PC Repair Hoofdkantoor aan de klant, één en ander voor zover deze schade ontstaan is door schuld PC Repair Hoofdkantoor. Ingeval bij de afgifte en/of terbeschikkingstelling gebruik wordt gemaakt van een vervoerder dient een schade binnen 24 uur te worden gemeld. Transportschade in de vorm van vermissingen kan niet worden geaccepteerd ingeval bij aanmelding van de computer(rand)apparatuur niet duidelijk en correct alle gevraagde gegevens zijn opgegeven.
 14. Een reparatie, wijziging en/of upgrading zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat de computer(rand)apparatuur daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.
 15. Bij opnieuw optreden van dezelfde storing binnen drie maanden met een andere oorzaak als die bij de voorafgaande reparatie is geconstateerd, worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend. Ingeval de klant aan heeft gegeven aanspraak te willen maken op garantie en de daarbij behorende bescheiden heeft aangeleverd zal vooraf een gratis prijsopgave worden verstrekt.
 16. Bij opnieuw optreden van een andere storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak wordt de reparatieopdracht behandeld als een nieuwe reparatie en gelden geen garantiebepalingen zoals hierboven omschreven.
 17. Indien na twee achtereenvolgende schriftelijke gereed meldingen de klant gedurende een periode van negentig dagen heeft nagelaten het artikel op te halen, is PC Repair Hoofdkantoor gerechtigd dit artikel te verkopen, hergebruiken c.q. te vernietigen. Alle met de reparatie, wijziging, upgrading en/of vernietiging samenhangende kosten zullen door de klant moeten worden voldaan. Bij verkoop zal PC Repair Hoofdkantoor de verkoopopbrengst onder aftrek van alle op de verkoop rustende kosten verrekenen met de reparatie, wijziging en/of upgradingskosten.
  Betaling
 18. Op alle door PC Repair Hoofdkantoor in rekening gebrachte bedragen geschiedt betaling per pin, contant of factuur (facturen gelden uitsluitend voor het MKB) tenzij uitdrukkelijk schriftelijk per email of telefonisch anders overeengekomen. De klant kan zich niet beroepen op enig recht van verrekening en/of compensatie.
 19. De klant verklaart zich door acceptatie van deze voorwaarden bekend met het feit dat PC Repair Hoofdkantoor overgaat tot terughouding van het eigendom zolang betaling nog niet is geschied. In geval van geen of niet tijdige betaling volgt een herinnering. Ingeval betaling alsdan gedurende 14 dagen uitblijft, zal PC Repair Hoofdkantoor aan de klant een aanmaning versturen waarin aanspraak wordt gemaakt op een rentevergoeding ad 2% per maand, alsmede een bedrag ter dekking van de kosten van inning, opslag en bewaring en eventueel verkoping ten bedrage van 15% van de hoofdsom, één en ander met een minimum van €25,-.
 20. Indien ten tijde van het betaalmoment reeds kosten zijn verschuldigd, strekt elke betaling ter delging van die kosten en pas daarna ter voldoening van de alsdan oudste openstaande nota.
  Garantie
 21. De door PC Repair Hoofdkantoor geleverde producten worden hoofdzakelijk geleverd met de standaard fabrieksgarantie. Deze garantie periodes kunnen variëren van 1 tot 3 jaar en is per fabrikant verschillend.
 22. PC Repair Hoofdkantoor geeft geen garantie op geïnstalleerde software. PC Repair Hoofdkantoor zal wel in alle redelijkheid onderzoeken of een goede oplossing voor handen is.
 23. Heeft u een product dat voor garantie in aanmerking komt, dan dient u PC Repair Hoofdkantoor eerst in te lichten via een e-mail aan info@pcrepairhoofdkantoor.nl. In deze mail dient u uw factuurnummer, aankoopdatum, uitvoerdatum en met een duidelijke klachtomschrijving te vermelden wat er mankeert aan het product (omschrijvingen van kapot en werkt niet, worden niet geaccepteerd).
 24. PC Repair Hoofdkantoor laat u dan zo spoedig mogelijk weten hoe te handelen.
 25. De ter garantie aangeboden producten worden door PC Repair Hoofdkantoor zorgvuldig getest, of bij de desbetreffende fabrikant aangeboden om te testen. Blijkt uw product inderdaad defect, dan wordt dit product gerepareerd of vernieuwd.
 26. Blijkt het door u aangeboden product niet defect, dan worden alle gemaakte kosten op u als klant verhaald.
 27. Heeft u product transportschade, dan dient u dit binnen 24 uur zelf te melden bij PC Repair Hoofdkantoor per e-mail aan info@pcrepairhoofdkantoor.nl.
 28. Garantie is van toepassing op het moment dat:
  1. Een product defect is bij aankomst (DOA);
  2. Een product defect gaat binnen de garantieperiode;
  3.Een product verkeerd geleverd is.
 29. Garantie is niet van toepassing op het moment dat:
  1. Een product defect is geraakt bij verkeerde montage methode(‘s);
  2. Een product defect is geraakt door overclocken en/of modificatie;
  3. Een product defect gaat buiten de garantieperiode;
  4. Een product defect gaat door onkundig of verkeerd gebruik;
  5. Een product defect gaat als het gebruikt is voor doeleinden waar het niet voor bedoeld is/was;
  6. Een product waarvan de verzegeling verbroken is, b.v. voedingen e.d.
  Servicebezoeken en hulp op afstand
 30. Op de uitgevoerde werkzaamheden is een garantietermijn van drie maanden van toepassing.
 31. Annulering van een afspraak is kosteloos indien bij die annulering een nieuwe, definitieve afspraak kan worden gemaakt.
 32. Indien bij annulering geen nieuwe afspraak kan worden gemaakt brengt PC Repair Hoofdkantoor €60,- bij klant in rekening.
 33. In de volgende gevallen brengt PC Repair Hoofdkantoor €60,- bij klant in rekening:
  1. PC Repair Hoofdkantoor kan het servicebezoek niet uitvoeren door afwezigheid van klant op het afgesproken tijdstip;
  2. PC Repair Hoofdkantoor wordt niet toegelaten door de klant;
  3. De klant meldt herstel van het mankement bij aankomst van PC Repair Hoofdkantoor.
 34. Door de opleveringsbon te ondertekenen gaat de klant akkoord met de uitgevoerde werkzaamheden en het functioneren van hetgeen is geleverd of gerepareerd.

Klachten en geschillen
De klant dient zich in geval van klachten of geschillen met betrekking tot deze overeenkomst in eerste instantie te wenden tot de klantenservice van PC Repair Hoofdkantoor via e-mail op info@pcrepairhoofdkantoor.nl. PC Repair Hoofdkantoor zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren, tenzij een onderzoek nodig is dat niet binnen deze termijn kan worden afgerond of dit anderszins redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval maakt PC Repair Hoofdkantoor, binnen die termijn en onder vermelding van de redenen, aan de klant kenbaar wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem zal worden gegeven. Mocht een klacht niet in onderling overleg worden opgelost, dan ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de rechter.
Ook PC Repair Hoofdkantoor kan een geschil aanhangig maken. In dat geval dient PC Repair Hoofdkantoor de klant eerst schriftelijk binnen vijf weken hiervan in kennis te stellen. PC Repair Hoofdkantoor moet daarbij tegelijkertijd meedelen dat, als de klant hierop niet reageert, PC Repair Hoofdkantoor zich na die periode vrij acht het verschil voor te leggen aan de rechter.

Bedrijf gegevens:
KvK 39087984
Vestigingsnr. 000001316508
CBP inschrijving M1475285 (College Persoonsgegevens Bescherming)
BTWnr. NL813961932B01

PC Repair Hoofdkantoor
Jol 1005
8243 EC Lelystad

E-mail: info@pcrepairhoofdkantoor.nl